Zody logo
Zody ICT    ·    Contact

Zo die heeft verstand van ICT

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities
a) Cliënt en/of contractant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zody een overeenkomst heeft afgesloten.
b) Zody : Zody B.V..
c) Producten: Alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Zody en Cliënt.

Artikel 2 / Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Zody goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert.
b) Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Zody is ondertekend.
c) Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
d) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e) Alle aanbiedingen en andere uitingen van Zody zijn vrijblijvend, tenzij door Zody schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zody opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Zody zijn aanbieding baseert.
f) Offertes zijn 1 maand geldig tenzij anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Artikel 3 / Leveringstermijnen

a) Alle door Zody genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Zody bekend waren. Zody spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Zody niet in verzuim.
b) Cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn.
c) Zody is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Zody gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.
d) Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Zody en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 4 / Uitvoering van de overeenkomst

a) Zody zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
b) Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Zody gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
c) Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de dienstverlening, schriftelijk aan Zody te worden meegedeeld.
d) Indien Zody op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Zody. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Zody is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5 / Verplichtingen Cliënt
a) Cliënt stelt Zody steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn / haar naam, adres en zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum van de wijziging, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van mededeling door Zody als ingangsdatum zal gelden.
b) Cliënt vrijwaart Zody van alle juridische claims met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen data,
informatie en dergelijke.
c) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet conform bovenstaande handelen voor rekening van Cliënt.

Artikel 6 / Aansprakelijkheid

a) Zody behoudt zich het recht voor van haar cliënten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en kort voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Zody niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
b) Zody is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen.
c) Zody is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d) Zody is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van geleverde Producten veroorzaakt door derden.
e) De eventuele aansprakelijkheid van Zody is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
f) Zody is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde Producten of programmatuur veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Zody werkzaam zijn.
g) Indien geleverde Producten of programmatuur een advieswerkzaamheid betreft wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvoorziene omstandigheid en de gevolgen daarvan. De Client spant zich in voor de voorziening van, of toegang tot, de juiste en volledige informatie van (derde) partijen en/of producten waarop Client invloed kan uitoefenen.

Artikel 7 / Betaling en prijs
a) Cliënt dient de door Zody uitgeschreven factuur via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van facturen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Zody bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
b) Alle door Zody uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt.
c) Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
e) Zody mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Cliënt.
f) Indien Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Zody, is hetgeen hij uit de hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Zody is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Zody volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Zody te specificeren kosten.
g) Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
h) Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat Zody gerechtigd is
schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 / Eigendomsvoorbehoud

a) Zody behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Zody aan Cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Zody ten behoeve van Cliënt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Zody van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van Cliënt in de nakoming van de tussen Zody en Cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 9 / Intellectueel eigendom
a) Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de levering van Producten en programmatuur voortkomende rechten van intellectueel eigendom (waaronder het octrooirecht en het auteursrecht) toe aan Zody. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Zody daartoe bevoegd.
b) Cliënt verkrijgt niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van Producten of programmatuur geleverd door Zody.
c) Het is Cliënt niet toegestaan om zonder toestemming van Zody aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelproducten ontwikkeld door Zody door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Zody te hebben verkregen.
d) Het is Zody toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten of
programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Producten of programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan om een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt geen reservekopie van Producten of programmatuur kan maken, zal Zody Cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

Artikel 10 / Overmacht

a) Zody is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.
b) Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Zody enig voordeel mocht hebben.
c) Zody is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 11 / Beëindiging
a) Cliënt is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen.
b) Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden.
c) Indien Zody met een cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.
d) Zody heeft het recht de overeenkomst met een cliënt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling verkeert.

Artikel 12 / Slotbepalingen
a) Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
b) Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
c) Zody heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
d) Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
e) Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.